SZANOWNY UŻYTKOWNIKU!

W trosce o Twoją prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, w której prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z naszego serwisu.

Informacje w Polityce prywatności zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) i przepisami prawa regulującymi świadczenie usług drogą elektroniczną.  

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE.

Administrator - TRAK-POL Wiatrzyk Przemysław, Obrocz 88A, 22-470 Zwierzyniec, NIP: 9222671567, REGON: 060281280, telefon: 511 142 866, e-mail: lesnyazyl@obrocz.pl

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: www.obrocz.pl

Użytkownik – każdy internauta odwiedzający Serwis.

ROZDZIAŁ 2. DANE OSOBOWE.

1. Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników?
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Jak skontaktować się z Administratorem?

Za pomocą poczty elektronicznej na adres: lesnyazyl@obrocz.pl

3. W jaki sposób pozyskujemy dane o Użytkownikach i ich zachowaniach?

1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczek).

2. Poprzez zapisywanie logów na poziomie serwera www.

4. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane?

1. Dane zapisane w plikach cookies.

a. Dane przetwarzane w celach funkcjonalnych:

  • pliki cookies stosowane dla prawidłowego, technicznego działania Serwisu,
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - ulepszania struktury i zawartości Serwisu.

b. Dane przetwarzane w celach analitycznych:

  • pliki cookies stosowane do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu,
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - ulepszania struktury i zawartości Serwisu.

c. Dane przetwarzane w celach marketingowych:

  • pliki cookies stosowane do wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci firmy Google,
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika.

2. Dane zapisane w logach serwera.

a. Dane zapisane w logach serwera przetwarzane są w celach technicznych.

b. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

5. Czy podanie danych jest konieczne i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?

1. Podanie danych co do zasady jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych informacji może skutkować brakiem możliwości podjęcia określonych działań czy osiągnięcia określonego celu.

2. Podanie danych, które nie są Administratorowi niezbędne odbywa się na podstawie decyzji samego Użytkownika tzn. po wyrażeniu przez niego zgody na przetwarzanie tych danych.

6. Odbiorcy danych.

1. Administrator informuje, iż w związku z Serwisem korzysta z usług partnerów tzn. podmiotów wspierających jego działalność.

2. Partnerzy Administratora.

a. Podmiot obsługujący infrastrukturę serwerową oraz świadczący obsługę techniczną Serwisu.

b. Dostawcy narzędzi analitycznych i marketingowych. Więcej informacji na ten temat w rozdziale „Pliki cookies” poniżej.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich.

1. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi analitycznych i marketingowych udostępnianych np. przez firmę Google, dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich tzn. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA).

2. Dostawcy narzędzi gwarantują właściwy poziom ochrony danych poprzez korzystanie z odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

8. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

1. W zakresie plików cookies do chwili ich usunięcia przez Użytkownika z przeglądarki lub do czasu ich wygaśnięcia, co odbywa się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

2. W zakresie logów serwera przez 2 miesiące.

9. Jakie prawa ma Użytkownik?

1. Prawo dostępu do danych osobowych: Użytkownik ma prawo wnioskować o udostępnienie jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

2. Prawo do sprostowania danych: Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji dotyczących go danych osobowych.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): Użytkownik ma prawo - o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem – do żądania od Administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych. W zależności od sytuacji: Administrator dokonuje niezwłocznego usunięcia danych lub odmawia realizacji tej czynności, jeżeli istnieją podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych Użytkownika i są one nadrzędne wobec jego interesów.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych. Przetwarzanie może zostać ograniczone do realizacji wyłącznie określonych celów.

5. Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane innemu podmiotowi.

6. Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku Administrator musi zaprzestać przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Prawo do cofnięcia zgody: Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce, w rozumieniu RODO, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Profilowanie.

1. W związku z korzystaniem z Serwisu Administrator może dokonywać profilowania, wykorzystując dane dostarczane przez Użytkownika. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami Użytkownik może być zainteresowany. Ocena wykonywana jest na podstawie aktywności podejmowanej przez Użytkownika w Serwisie, po czym może dochodzić do wyświetlania profilowanych w ten sposób treści. Wykorzystane informacje wynikają z danych statystycznych (typu: płeć, wiek, przybliżona lokalizacja, zainteresowania) i nie są kojarzone z żadnymi danymi osobowymi przekazanymi przez Użytkownika. Celem profilowania jest lepsze dopasowanie treści i reklam do zainteresowań Użytkownika.

2. Profilowanie podejmowane przez Administratora nie skutkuje podejmowaniem decyzji, które mogłyby wywołać wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływać na niego w podobnie istotny sposób - w szczególności wpływać na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Użytkownik na prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, gdyby miało ono negatywny wpływ na jego prawa i obowiązki.

11. Bezpieczeństwo danych.

1. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom publicznym, na podstawie zgodnych z prawem żądań.

2. Administrator zapewnia poufność i ochronę przekazanych mu danych osobowych.

a. Gromadzi dane osobowe z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych.

b. Wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę danych osobowych, m.in. stosuje połączenie szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL.

3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również jego partnerzy i wszystkie podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania danych Administratora.

ROZDZIAŁ 3. PLIKI COOKIES.

1. Co to są pliki cookies?

1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to krótkie teksty wysyłane z odwiedzanej witryny do przeglądarki internetowej. Zawierają zazwyczaj nazwę witryny, z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer.

2. Serwis wykorzystuje pliki cookies.

3. Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) dla zapamiętania wizyty w Serwisie. Dzięki temu podczas następnych odwiedzin Serwis jest łatwiejszy i bardziej przyjemny w obsłudze.

4. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.

2. W jakich celach korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies?

1. W celach funkcjonalnych i analitycznych tzn. do gromadzenia informacji i tworzenia statystyk pokazujących, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Serwisu. Pozyskane dane umożliwiają Administratorowi ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.

2. W celach marketingowych, tzn. do wyświetlania Użytkownikowi spersonalizowanych materiałów w partnerskich sieciach reklamowych.

3. Dostęp do danych z plików cookies.

1. Pliki cookies mogą być odczytywane przez Serwis Administratora (cookies własne) lub serwisy jego partnerów (cookies podmiotów trzecich).

2.  Cookies własne – wykorzystywane są na potrzeby Administratora. Służą do optymalizacji obsługi Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu.

3. Cookies partnerów (podmiotów trzecich) - Administrator korzysta z zewnętrznych narzędzi wspierających funkcjonowanie Serwisu. Z tego powodu pliki cookies mogą być także odczytywane przez niżej wymienionych dostawców narzędzi.

a. Firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google). Do narzędzi Google stosowanych przez Administratora należą:

  • kod Google Analytics wykorzystujący pliki Google w ramach usługi Google Analytics i służący do analizy ruchu w Serwisie. Dzięki niemu pozyskiwane są m.in. takie informacje jak: rodzaj urządzeń i przeglądarek, z których Użytkownicy odwiedzają Serwis, wyświetlone podstrony, czas spędzony w Serwisie, źródła przejścia do Serwisu oraz dane geograficzne i demograficzne (przybliżona lokalizacja, przedział wiekowy, płeć, zainteresowania określone na podstawie aktywności Użytkownika w Serwisie). Zablokowanie przez Użytkownika narzędzi Google Analytics możliwe jest poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki udostępnianego przez Google na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  • system Google Ads przeznaczony do celów marketingowych. W ramach tego narzędzia Administrator korzysta z funkcji konwersji oraz remarketingu na zewnętrznych stronach internetowych należących do sieci reklamowej Google. Pliki cookies wykorzystywane przez sieci reklamowe mogą zachować np. informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub o czasie pozostawania na danej podstronie. Celem usługi jest dotarcie do potencjalnych klientów oraz wyświetlanie Użytkownikom spersonalizowanych reklam tzn. takich, które mogą ich zainteresować w oparciu o działania, które podjęli w Serwisie. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje o swoich preferencjach, wynikające z plików cookies i gromadzone przez sieć reklamową Google, za pomocą narzędzia dostępnego na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl

4. Administrator przypomina, że w wyniku korzystania z wyżej wymienionych automatycznych narzędzi pozyskuje wyłącznie dane o charakterze zbiorczym i anonimowym. Nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzających Serwis. Administrator otrzymuje analizy statystyczne, na podstawie których dokonuje optymalizacji Serwisu oraz ocenia skuteczność środków reklamowych. Wykorzystanie zewnętrznych narzędzi sprawia jednak, że przeglądarka Użytkownika zapisuje również pliki cookies pochodzące od partnerów – dostawców narzędzi. Administrator nie ma wpływu na zakres i sposób wykorzystania tych danych. Każdy partner staje się samodzielnym administratorem danych.

4. Zarządzanie, blokowanie i usuwanie plików cookies.

1. Użytkownik indywidualnie określa sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności w Serwisie.

2. Użytkownik może w każdej zmienić sposób korzystania z plików cookies, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu lub innych witryn. Dla osiągniecia takiego celu należy zmienić ustawienia prywatności w Serwisie lub w używanej przeglądarce internetowej.

3. W ramach zarządzania plikami cookies Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Przykładowe możliwości poniżej.

a. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę cookies lub otrzymywać informację o każdorazowym zamieszczeniu ich na urządzeniu.

b. Użytkownik może zablokować pliki cookies partnerów (podmiotów trzecich) z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych wyłącznie przez Administratora.

4. Sposób zarządzania plikami cookies różni się w zależności od rodzaju przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies z reguły znajdują w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.

5. Administrator informuje, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwić skorzystanie z części funkcji dostępnych w Serwisie.

5. Jak długo przechowujemy pliki cookies?

1. Biorąc pod uwagę czas przechowywania pliki cookies używane w Serwisie można podzielić na dwa rodzaje.

a. Cookies sesyjne - usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu.

b. Cookies trwałe - przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiające rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę Serwisu. Maksymalny czas przechowywania cookies trwałych na urządzeniu Użytkownika wynosi 12 miesięcy.

2. Czas przechowywania plików cookies przez partnerów (podmioty trzecie) określony jest w udostępnianych przez nich materiałach, w tym w politykach prywatności. Przykładowo więcej informacji na temat terminów przechowywania plików cookies przez firmę Google dostępnych jest tutaj: https://policies.google.com/technologies/cookies#how-google-uses-cookies

ROZDZIAŁ 4. LOGI SERWERA.

1. Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisuje na swoim serwerze informacje, przekazywane przez przeglądarki internetowe (logi serwera).

2. Zakres informacji zapisywanych w postaci logów serwera.

a. Adres IP Użytkownika.

b. Informacja o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

c. Adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.

d. Przesłana ilość danych.

e. Data i czas dostępu.

3. Opis informacji w logach serwera.

a. Mają one charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi zasoby Serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników.

b. Są zapisywane i przechowywane na serwerze.

c. Są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania ewentualnych problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk przydatnych do efektywnego administrowania Serwisem.

 ROZDZIAŁ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany mogą być uzasadnione np. rozwojem funkcjonalności Serwisu, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.

2. W przypadku pytań lub opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prywatności prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: lesnyazyl@obrocz.pl

 

Wspaniały relaks, niesamowite przygody
i niezapomniane wrażenia
w sercu Roztocza


Dokonaj rezerwacji >

©2024 Leśny Azyl, Polityka Prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners